Table I.

Semiquantitative analysis of tumors for the presence of apoptosis or necrosis

H&ETUNELCaspase-3
ApoptosisNecrosis
PBS00++
GCV+++0+++++
ZD6126++++++
  • +++, >50%; ++, 25–50%; +, 5–25%; 0, <5%.